Spoglądając wstecz na swoje dotychczasowe życie, ten sam rytm oddechu odkryła Anna teraz w naturalnym falowaniu równych okresów mijających dziesięcioleci. Czas otwarcia na zewnętrzna rzeczywistość – i czas zamknięcia się w kręgu spraw osobistych, we własnym psychicznym wnętrzu. A potem od nowa: otwarcie i zamkniecie, wciąż ten sam cykl dialogu ze światem.

Looking back at her current life, Anna found the same rhythm of breath in the natural waving of equal periods of decades past. The time of opening to external reality – and the time of closing oneself in a circle of personal affairs, in one’s own psychological interior. And then again: opening and closing, a repeating cycle of dialogue with the world.